<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7775530\x26blogName\x3dkoeaingdiandjingkeunsiah!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://koeaing.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://koeaing.blogspot.com/\x26vt\x3d5285866709792322997', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

::r o e m a  ::f o r o e m  ::t j a r i  ::d j o w o  ::b i k i n  ::l o w o n g a n 

Si toenda2

15 November 2005

  10 September 2005 iang laloe itoe....

  Achiernjah sampai djoega itoe hari pendjempoetan ik poenja ana bini dari lampoeng poen. Melem sebelonnjah itoe kebetoelan poela ik diadja oknoem2 djelek boewat itoe berkaraoke poen....memang ik poenja kabijasaan en kelakoewan soeda lama djele, iaitoe menoenda2 sasoewatoe iang sebenernjah bisa kita itoe dahoeloeken poen, en pada tempohnjah adalah itoe soewatoe keroenjaman iang terdjadi....

  Dari awal ik tiba di hindia-belanda ik soeda berdjandji pada ik poenja bini, oentoe memebersihkeun kita orang poenja itoe goeboeg derita en bakalan itoe klaar di tempo ik mendjempoet. Aken tapi , tetep sahadja, kapal petjah syndrome tetep djadi panglima poen itoe...

  Ini pagi seperti bijasa ik poenja rentjana boewat itoe packing shit, dikarenaken itoe malem poelang karaoke soeda ampir itoe djem sate malem. Dengen itoe pertimbangan tempoh besok bakalan mengantoek di ik poenja maaschcapij, maka dari itoe ik memoetoesken oentoek poelang 'vroeg 's morgens' , een welk groot plan!

  En seperti bijasanjah, dandji hanjalah djandji ! de droom is slechts een droom tot u het komt waar maakt! Tetep sahadja pas itoe tempo pagi ada sahadja alasan di ik poenja oetek, ' ah entar sahadja ah, abis itoe djoem'atan sahadja ik poelang daholeo ke ik poenja goeboeg en teroes balik maning ke maaschapiij en segra brangkat ke lampoeng liwat maaschapiij, fikir ik.

  Tapi apa latjoer, begitoe ik sampai tempo sholat djoem;at itoe jiang namanjah oedjan deres sekali poen. Menggoejoer batavia raia dengen membabibroetal, alamakjang ! Padahal soeda tempo seminggoe inihbataavia laksana  goeroen sahara sahadja laiaknja poen ! Djadila ik gagal totaal alijas gatot ik poenja rentjana besar poen.

  Achiernjah sambil menoenggoe itoe oedjan reda abis itoe djoem'atan tetep sahadja tenggelem dalem ik poenja kesiboekan bekerdja poen, sampai itoe poekoel empat sore poen email2 masih itoe mbanjoe mili, walhasil tambah katjaw itoe ik poenja rentjana.....

Html boost

Bandingkeun dengen itoe negri sebla....

04 September 2005


Baroesan sahadja ik mendapat itoe kesempatan melawat ke kita orang poenja negri sebla, temasek en itoe malaia poen. Ik kira tjoeman seperlemparan batoe dari itoe kita poenja poelaoe batam poen, aken tapi peradaban en kemadjoewan iang tijada taranja tla mengoeba ik poenj pandangan bahua slama ini poen kita tela ketinggalan moengkin lima poeloe tahoen di belakang mereka orang poenja negri itoe....

Djikalaw kita tengo itoe temasek dengen kebersihan en keteratoerannjah, maka kita aken berfikir, "matjem mana dengen ik poenja negri?" djadi maloe sendiri poen itoe. Bajangkeun sahadja, tijada itoe kendara'an ataw motor iang mangeloewarken itoe asap seperti di kita orang poenja negri poen, teroes itoe kanan en kiri djalan itoe slaloe sahadja ada hoetan ataw itoe taman iang sepertinjah ada iang mengoeroes tiap pohonjjah poen....

Blon lagi itoe boeroeng bebas berkelijaran di tenga kota sekalipoen, ada itoe merpatio en gagak item, gagak item di tenga kota ? IJA !! Sodara2 djikalaw itoe ada di betawi maka kowe orang segra dapet menengo itoe 'boeroeng merpati poenja petjel" chas lamongan poenja masa'an poen....
Html boost

Djangan bingoeng poen,poekoel itoe iang berdjalan diatas ik sahadja !
Dynamic Drive